ค่าบริการรถแท็กซี่รับ-ส่ง
        - ค่าบริการ 50 บาท จากสถานีรถไฟอยุธยา
        - ค่าบริการ 50 บาท จากท่ารถ

   ข้อตกลงในการเข้าพัก
        - กรณีที่ไม่มีการ check-in หรือการแจ้ง confirm           ก่อนเวลา 10.00 น. ณ วันที่จอง จะถือว่า
          การสำรองห้องพักนั้นได้ถูกยกเลิก
        - แขกผู้มาพักจะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือ                     Passport ในการ check-in

 GUEST INFORMATION  (*Important Information)

Name 
*
ex. John Smith
Email 
*
Telephone no. 
*
Fax no. 
Passport no. 
Address  
Country  
*
Nationality  
 RESERVATION / BOOKING INFORMATION
Type of room required 
Number of room(s) required  
Number of Adult(s)  
*

Prefer room number
(we will reserve the room if it available) 

or or

Others requirement 

Check in Date  
*
Check out date  
*