เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 6 บ้านไม้สักสไตล์ยุโรปริมน้ำได้ถูกปลูกขึ้นโดย
คุณพระเทพปรีชาเพื่อเป็นบ้านพักหลังเกษียณราชการ กาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยไปในหลายด้าน

ที่ "บ้านคุณพระ" เราพยายามคงไว้ซึ่งรูปแบบและบรรยากาศให้เหมาะกับการใช้งาน
โดยยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน และวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม
โดยมิได้เสริมแต่งไปตามกระแสนิยม
บ้านคุณพระจึงเป็นเหมือนการเล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

แขกของบ้านคุณพระ นอกจากจะได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศของวันเก่าๆแล้ว
ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัยหนึ่ง ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน
***เคาน์เตอร์เปิดให้บริการเวลา 7.00 น.- 22.30 น.***

: : : : : : : : Welcome to Bannkunpra : : : : : : : :